ALGEMENE VOORWAARDEN EA-KUNSTSTOFTECHNIEK
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de
navolgende betekenis gebruikt.

Kozijnenverkoop.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden namens EA-Kunststoftechniek,
gevestigd aan Marssteden 51, 7547 TE , ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 55958362.
Consument: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
met wie EA-Kunststoftechniek een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
Partijen: EA-Kunststoftechniek en de Consument gezamenlijk.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan EA-Kunststoftechniek zich
jegens de Consument verbindt tot de verkoop en levering van Producten en het verrichten van
Werkzaamheden.
Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte: een Overeenkomst tussen EA-Kunststoftechniek en de
Consument die wordt gesloten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van EA-Kunststoftechniek en
de Consument op een andere plaats dan de Verkoopruimte van EA-Kunststoftechniek of waarvoor
door de Consument een aanbod is gedaan onder dezelfde omstandigheden. De bepalingen uit deze
algemene voorwaarden omtrent de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte, zoals wat betreft het
recht van ontbinding als bedoeld in artikel 4, gelden niet indien de verbintenis van de Consument tot
betaling ten hoogste € 50,- bedraagt.
Verkoopruimte: iedere onverplaatsbare ruimte voor detailhandel waar EA-Kunststoftechniek op
permanente basis zijn activiteiten uitoefent, of iedere verplaatsbare ruimte voor detailhandel waar
EA-Kunststoftechniek gewoonlijk zijn activiteiten uitoefent.
Producten: de in het kader van de Overeenkomst door EA-Kunststoftechniek te leveren zaken, zoals
kozijnen, schuifpuien, deuren, dakkappelen, gevelbekleding en zonwering.
Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens EA-Kunststoftechniek uit te
voeren werkzaamheden, waaronder het monteren van de geleverde Producten.
Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van
communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer
geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van EA-Kunststoftechniek en iedere
Overeenkomst.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering
waarvan derden door EA-Kunststoftechniek worden betrokken.
Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden
afgeweken, bijvoorbeeld middels de door de Consument aanvaarde offerte van EA-Kunststoftechniek
of het door Partijen ondertekende contract. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en
Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt
hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de
Overeenkomst als zodanig, tast de geldigheid van de overige bedingen niet aan. In een voorkomend
geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te
treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
Elk aanbod, offerte en koopovereenkomst van EA-Kunststoftechniek is vrijblijvend. EA-Kunststoftechniek kan zijn aanbod tot onverwijld, ten alle tijde na de aanvaarding daarvan door de Consument, nog herroepen. Kennelijke fouten en vergissingen in een aanbod van EA-Kunststoftechniek, binden EA-Kunststoftechniek niet.
Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het
aanbod van EA-Kunststoftechniek, op de daartoe door EA-Kunststoftechniek aangewezen wijze, door
de Consument is aanvaard. Indien de aanvaarding van de Consument afwijkt van het aanbod van EA-Kunststoftechniek, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij
EA-Kunststoftechniek anders aangeeft.
EA-Kunststoftechniek kan te allen tijde zonder opgaaf van redenen een Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk opzeggen.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN BUITEN DE VERKOOPRUIMTE
De Consument kan een Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte zonder opgave van redenen
ontbinden tot 14 dagen na de levering van de Producten, tenzij de Producten volgens specificaties van
de Consument worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument
en niet geprefabriceerd zijn.
Indien de Werkzaamheden aanvangen binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, verklaart de
Consument uitdrukkelijk dat hij daarmee instemt.
De Consument kan de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte binnen de bedenktijd van 14 dagen en
totdat de Werkzaamheden aanvangen, ontbinden door gebruikmaking van het door EA-Kunststoftechniek beschikbaar gestelde modelformulier voor herroeping dan wel middels een andere
daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring. Zodra de Werkzaamheden zijn aangevangen, vervalt
het recht van ontbinding omdat er dan een aanvang is gemaakt met het duurzaam verenigen van de
Producten met de onroerende zaak van de Consument en de Producten tegen een gezamenlijke
totaalprijs worden verkocht.
Zo spoedig mogelijk nadat EA-Kunststoftechniek in kennis is gesteld van het voornemen van de
Consument om de Overeenkomst Buiten de Verkoopruimte te ontbinden en indien is voldaan aan de
voorwaarden van dit artikel, zal EA-Kunststoftechniek de ontbinding van de Overeenkomst Buiten de
Verkoopruimte bevestigen.
Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding terwijl de Producten reeds op
locatie van uitvoering van de Werkzaamheden zijn geleverd, maar nog geen aanvang met de
Werkzaamheden is gemaakt, is EA- Kunststoftechniek gerechtigd redelijke kosten voor het
retourneren van de Producten aan de Consument in rekening te brengen.

Goederen, producten, kozijnen en schuifpuien die op verzoek of aangeven van de klant op maat moeten worden gemaakt vallen buiten het recht van ontbinding.

ARTIKEL 5. | TERMIJNEN
De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe EA-Kunststoftechniek zich jegens de
Consument heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van
deze termijnen is EA-Kunststoftechniek mogelijk mede afhankelijk van de Consument en/of derden.
Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan EA-Kunststoftechniek toerekenbare
omstandigheid, oftewel overmacht, worden de verplichtingen van EA-Kunststoftechniek opgeschort
voor de duur van de overmachtsituatie.
Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan EA-Kunststoftechniek toerekenbare
omstandigheid, treedt het verzuim van EA-Kunststoftechniek niet eerder in dan nadat de Consument
EA-Kunststoftechniek Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke
termijn voor de nakoming is vermeld, en EA-Kunststoftechniek na het verstrijken van de
laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
Indien EA-Kunststoftechniek voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de
Consument te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet
tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is EA-Kunststoftechniek
gerechtigd de uitvoering c.q. oplevering op te schorten voor de duur van de vertraging.
Verzuim van EA-Kunststoftechniek als gevolg van een aan EA-Kunststoftechniek toe te rekenen
omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Consument recht op ontbinding van dat gedeelte
van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende
schadevergoeding.

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT & UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
De Consument dient alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst
redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door EA-Kunststoftechniek
aangewezen wijze, aan EA-Kunststoftechniek te verstrekken. De Consument staat in voor de juistheid
van alle door hem aan EA-Kunststoftechniek verstrekte informatie.
Voorts dient de Consument EA-Kunststoftechniek steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst
vereiste medewerking te verlenen. De Consument neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering
van de Overeenkomst te optimaliseren. De Consument is bovendien gehouden EA-Kunststoftechniek
zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na
totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten
of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.
De Consument dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen,
voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de
Werkzaamheden. Voorts dient de Consument er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
de ruimte waar de Werkzaamheden worden verricht vrij is van obstakels en aldaar geen
werkzaamheden worden verricht door derden, anders dan met (kennelijke) instemming van EA-Kunststoftechniek;
de door EA-Kunststoftechniek tewerkgestelde personen binnen het daartoe overeengekomen
tijdsbestek tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen teneinde de Werkzaamheden uit te
voeren gedurende de normale werkuren;
voldoende gelegenheid is voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van zaken die bij de uitvoering van
de Overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten,
gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de Overeenkomst te
verwijderen en/of anderszins te verwerken zaken;
de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de
uitvoering van de Werkzaamheden benodigde zaken en voldoende parkeergelegenheid aanwezig is
voor de door EA-Kunststoftechniek tewerkgestelde personen;
de aangewezen plaatsen van opstelling geschikt is voor opslag van de hiervoor bedoelde zaken;
de door EA-Kunststoftechniek tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de
Werkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen
en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten;
alle in redelijkheid van de Consument te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn
getroffen en gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat
alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke wettelijke
en andere overheidsvoorschriften te voldoen;
de Consument tijdig beschikt over de eventueel voor de Werkzaamheden benodigde vergunningen
en goedkeuringen van derden, alsmede over de door de Consument in het kader van de uitvoering
van de Werkzaamheden te verschaffen overige gegevens.
Indien de Consument tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande
leden van dit artikel, is EA-Kunststoftechniek, onverminderd het bepaalde in artikel 8, gerechtigd de
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de eventuele daaruit voortvloeiende
vertragingsschade en eventueel daardoor ontstane extra kosten door te berekenen aan de
Consument.

ARTIKEL 7. | KLACHTEN EN CONFORMITEIT
Het recht van de Consument op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling
dat het opgeleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt, vervalt indien van het gebrek in het
opgeleverde niet binnen twee maanden na ontdekking daarvan mededeling is gedaan aan EA-Kunststoftechniek.
Een eventueel door EA-Kunststoftechniek, fabrikant of importeur verstrekte garantie, doet niets af aan
de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die de Consument jegens EA-Kunststoftechniek kan
doen gelden.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
EA-Kunststoftechniek is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen,
bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de
Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de
Consument zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na
het sluiten van de Overeenkomst EA-Kunststoftechniek ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de Consument zijn verplichtingen niet zal nakomen.
Indien de nakoming van de verplichtingen van de Consument ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten,
niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Consument
Schriftelijk door EA-Kunststoftechniek in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke
termijn is vermeld waarbinnen de Consument zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de
nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
Indien de Consument in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de
Consument anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is EA-Kunststoftechniek
gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, tenzij de Consument reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen jegens EA-Kunststoftechniek heeft gesteld.
De Consument maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het
door EA-Kunststoftechniek op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
De Consument is verplicht de schade die EA-Kunststoftechniek ten gevolge van de opschorting of
ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden. Wanneer de opdracht reeds in productie genomen is of als de ingemeten opdracht reeds aan de fabriek ter productie aangeboden is, wordt de schade getaxeerd op tenminste 40% van de overeengekomen prijs, tenzij EA-Kunststoftechniek kan aantonen dat de schade hoger is. In dat geval wordt alles boven dat percentage ook in rekening gebracht.
Indien EA-Kunststoftechniek de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Consument
terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | BETALINGEN
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient volledige betaling te geschieden middels
overboeking, op de dag van oplevering van de Werkzaamheden. Reeds betaalde aanbetaling kunnen
daarbij in mindering worden gebracht indien van toepassing.
Indien de Consument in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is
verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, in gevallen waarin de Consument anderszins niet
vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken of in situaties waarbij in aanloop naar de leverdatum gerechtvaardigde en aantoonbare redenen zijn ontstaan om aan te nemen dat Consument niet op de opleverdatum kan/wil of gaat betalen, zijn alle vorderingen op de Consument echter onmiddellijk opeisbaar.
Indien de Consument met de betaling van hetgeen hij ingevolge de Overeenkomst aan EA-Kunststoftechniek verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd.
Indien de Consument niet tijdig betaalt, is EA-Kunststoftechniek gerechtigd tot invordering van het
verschuldigde over te gaan, mits hij de Consument Schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 14
dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter
verkrijging van door de Consument verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Consument.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van EA-Kunststoftechniek en onverminderd het bepaalde
in artikel 7, is EA-Kunststoftechniek na de oplevering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het
opgeleverde.
De Consument draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem opgedragen
Werkzaamheden, onjuistheden of onvolledigheden in de door Consument verlangde werkwijzen en/of
verstrekte gegevens, schade veroorzaakt door bouwkundige en/of verborgen gebreken waarvan EA-
Kunststoftechniek niet op de hoogte was, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen van de Consument die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een
andere omstandigheid die niet aan EA-Kunststoftechniek kan worden toegerekend.
Onverminderd zijn aansprakelijkheid op grond van dwingende wetgeving, is EA-Kunststoftechniek niet
aansprakelijk voor het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de
directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, cv-leidingen en haarden.
Indien na oplevering sprake blijkt te zijn van aan EA-Kunststoftechniek toerekenbare gebreken van het
opgeleverde, dient de Consument EA-Kunststoftechniek in de gelegenheid te stellen deze gebreken
binnen een redelijke termijn te herstellen. Herstel geldt voor EA-Kunststoftechniek als volledige
schadevergoeding. De hoogte van de eventueel door EA-Kunststoftechniek verschuldigde
schadevergoeding in geval van onherstelbare gebreken, is maximaal het door de
verzekeringsmaatschappij van EA-Kunststoftechniek uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het
eventuele eigen risico van EA-Kunststoftechniek dat krachtens die verzekering toepassing vindt. Indien
de schade niet wordt gedekt door de verzekeringsmaatschappij van EA-Kunststoftechniek , bedraagt
het te vergoeden bedrag ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst.
Indien de consument na het inmeten wijzigingen wil doorvoeren, (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot kleur, profielsoort of indeling) zal EA-Kunststoftechniek haar uiterste best doen om dit te realiseren, echter kan EA-Kunststoftechniek niet aansprakelijk worden gehouden voor niet-doorgevoerde wijzigingen vanuit de fabriek zoals ingemeten opdrachten. Als regel geldt dat fabricage, productie en oplevering wordt zoals tijdens inmeten afgesproken.
De beperkingen in dit artikel strekken niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het
Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 11. | EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle door EA-Kunststoftechniek geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Consument alle
(betalings)verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
Het is de Consument, onverminderd het bepaalde in lid 5, verboden de Producten waarop het
eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Consument verplicht EA-Kunststoftechniek
hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
De Consument geeft onvoorwaardelijke toestemming aan EA-Kunststoftechniek of de door EA-Kunststoftechniek aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het
eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. EA-Kunststoftechniek is bij verzuim van de Consument
gerechtigd de hier bedoelde Producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke
kosten komen voor rekening van de Consument.
Indien EA-Kunststoftechniek geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de
Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Consument gehouden de nieuwgevormde
zaken aan EA-Kunststoftechniek te verpanden.

ARTIKEL 12. PRIJZEN EN PRIJSSTIJGINGEN
– De overeengekomen prijs is inclusief omzetbelasting en levering franco aan het door de
opdrachtgever en/of koper opgegeven adres, tenzij anders is overeengekomen.
2 – Als er zich na de datum waarop de overeenkomst is gesloten prijsverhogingen voordoen,
bijvoorbeeld door, maar niet beperkt tot schaarste, extreem toegenomen vraag of veranderende wet- en regelgeving van de overheid, en de nakoming van de overeenkomst is door EA-Kunststoftechniek nog niet voltooid, dan mag EA-Kunststoftechniek een stijging in de prijsbepalende factoren doorberekenen aan de Consument. EA-Kunststoftechniek is verplicht de Consument hierover te informeren voordat de opdracht wordt uitgevoerd.
– Mocht de Consument niet akkoord gaan met in artikel 12.2 bepaalde prijsverhogingen, hebben
zowel EA-Kunststoftechniek als ook de Consument het recht om de overeenkomst of offerte per direct te ontbinden

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN
Op de Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben
ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
EA-Kunststoftechniek is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine
wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke
wijzigingen zullen wij van tevoren met de klant bespreken